خرید ملک در ترکیه

صاحب خانه هایی رویایی شدن و زندگی زیبا در ترکیه از جمله عواملی است که در سرمایه گذاران خارجی برای خرید ملک در ترکیه انگیزه ایجاد کرد، به دنبال آن با اعمال قانون جدید خرید خانه در ترکیه و امکان …